23 lutego 2019 AKTUALNOŚCI W MEDIACH PUBLICYSTYKA Redakcja
IMPREZY PUBLIKACJE LITERATURA MULTIMEDIA GALERIA
Lista artykułów
2011-05-30
MSZ do Marszałka o interpelacji posła Jarosa
W świetle wypowiedzi prezydent Litwy, jakoby żadnych problemów polsko-litewskich nie było, pismo Ministerstwa Spraw Zagranicznych wykazuje coś wprost odwrotnego.
Fot. Łukasz Giza/AG
Poseł Michał Jaros, za pośrednictwem Marszałka Sejmu otrzymał pismo, stanowiące odpowiedź na jego interpelację, w sprawie planowanych, przez ministerstwo działań, mających poprawić sytuację dyskryminowanej mniejszości polskiej na Litwie. Z listu wynika, że pracownicy MSZ, nie bez słuszoności uważają, iż za pogorszenie relacji polsko-litewskich odpowiadają władze Republiki Litewskiej. Te ostatnie wykazują, wg Ministerstwa brak woli rozwiązania przyczyn kryzysu we wzajemnych stosunkach - traktowania polskiej mniejszości na Litwie. Ponadto w oficjalnej korespondencji pada zarzut, że rząd litewski ma wręcz wolę by ten problem w dwustronnych stosunkach pozostawał, a nawet narastał. Przedstawiciel resortu wyraźnie informuje, iż strona polska - litewskiej owej sprawy nie odpuści.
 Nie zmieni tego nawet opracowywany swoją drogą, przez władze polskie projekt zneutralizowania antypolskiej uchwały o szkolnictwie . Krótko mówiąc zamierzana neutralizacja skutków, nie spowoduje rezygnacji ze zwalczenia przyczyn. Poseł Michał Jaros pozytywnie ustosunkował się do ministerialnego responsum. Jednakże zwrócił uwagę, że to nie koniec jego zaangażowania na forum parlamentarnym w obronie Polaków uciskanych przez rząd litewski.

Warszawa, dnia 20 maja 2011 r.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Otrzymano dnia 27 maja 2011 r.


Pan Grzegorz Schetyna
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej


Szanowny Panie Marszałku

W odpowiedzi na interpelację Pana Posła Michała Jarosa (pismo nr SPS-023-22317/11 z dnia 29 kwietnia b.r.) w sprawie uchwały władz Litwy godzącej w interesie polskich szkół na Litwie informuję:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych z satysfakcją odnotowuje opinie posła Michała Jarosa o działaniach podjętych w kwestiach litewskich przez Szefa Resortu i podziela zaniepokojenie rozwojem niekorzystnych dla polskiej mniejszości wydarzeń na Litwie. Władze RP dysponują szczegółową wiedzą na temat problemów, z jakimi borykają się Polacy na Litwie i stanowczo domagają się realizacji ich praw, wynikających zarówno z Traktatu między RP a RL o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy z 26 kwietnia 1994 r., innych umów dwustronnych oraz międzynarodowych aktów prawnych, w szczególności Konwencji Ramowej Rady Europy o Ochronie Praw Mniejszości Narodowych. Niestety, pomimo usilnych starań rządów polskich po 1989 r. podejmowania tej tematyki przez prezydentów, premierów, marszałków Sejmu i Senatu, ministrów spraw zagranicznych oraz innych czołowych polityków polskich, w sferze tej pozostają problemy, których nie udaje się rozwiązać. Problem traktowania mniejszości polskiej na Litwie, z woli władz litewskich ciągle aktualny, a nawet rosnący, negatywnie wpływa na stosunki polsko-litewskie. Nie rezygnujemy jednak z dalszych prób wpłynięcia na stanowisko Litwy w kontaktach bilateralnych, ale także, ale także wyciągając wnioski z braku właściwej reakcji władz litewskich na podejmowane dotąd działania strony polskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych postawiło problematykę praw mniejszości polskiej na Litwie, także na forum instytucji europejskich.

W najbardziej aktualnej i bolesnej sprawie nowej litewskiej ustawy o oświacie, w ciągu minionego roku władze RP podjęły wszystkie możliwe działania. Niestety strona litewska, kierując się swym anachronicznym, pełnym obaw i niechęci oraz braku zrozumienia ich autentycznych potrzeb stosunkiem do mniejszości narodowych przeprowadziła proces legislacyjny, nie uwzględniając naszych uwag i zastrzeżeń oraz protestów działaczy organizacji polskich na Litwie i 60 tys. Obywateli Litwy o polskim rodowodzie.

Uchwalenie ustawy i rychła perspektywa wejścia jej w życie nie oznacza pogodzenia się z jej skutkami. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, wspólnie z partnerami rządowymi i organizacjami pozarządowymi opracowuje obecnie strategię rozwoju szkolnictwa polskiego na Litwie, która następnie uzgodniona zostanie z liderami społeczności polskiej. Ma ona zneutralizować niekorzystne dla mniejszości polskiej skutki nowej ustawy, a młodzieży polskiej na Litwie dać nowe szanse zdobycia wykształcenia w dobrej, nowoczesnej szkole polskiej, po której ukończeniu, obok uczelni litewskich, czekać na nią będzie wzmocniona Wileńska Filia Uniwersytetu w Białymstoku i zwiększona oferta studiów w Polsce.

Z wyrazami szacunku

Z up. Ministra Spraw Zagranicznych
Sekretarz Stanu
Jan Borkowski

<< wstecz
Liczba odwiedzin: 626615
projekt i idea : Aleksander Szycht & przyjaciele; wykonanie i obsługa inTARnet.pl; kontakt z redakcją: (kliknij tutaj)